Årsmøtet

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og gjennomføres innen utgangen av mars hvert år. Årsmøtet gjennomføres i tråd med paragrafene 13-16 i klubbens vedtekter.

For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i klubben i minst én måned og ha betalt kontingent.
Innkalling til årsmøtet annonseres på klubbens hjemmeside, sendes ut til alle gruppene og på e-post til alle medlemmer.

Årsmøtet legger grunnlaget for klubbens virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva klubben skal gjøre, og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet. Protokollen fra årsmøtet legges ut på klubbens hjemmeside.

Paragraf 15 i klubbens lover sier hva et årsmøte skal behandle:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.

8. Vedta idrettslagets budsjett

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder

b) Sekretær, økonomiansvarlig og ett varamedlem til AU.

c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. (som f.eks. Arbeidsutvalg)

d) Autorisert revisor

e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

g) Kontrollkomité på minst to medlemmer.