For reiseledere

Alle som representerer Haugerud IF må opptre i tråd med det klubben skal stå for slik det er uttrykt i klubbens verdigrunnlag. Styret har vedtatt retningslinjer for reiser og representasjon. Retningslinjene skal benyttes ved alle treningssamlinger og konkurranser der Haugerud IF er representert. Foruten det sportslige, er det et mål for alle turer i klubbens regi at alle utøverne kommer hjem med en positiv totalopplevelse. Reiseledere har et ansvar for at utøverne har opplevd mangfold og glede som er en del av verdigrunnlaget til klubben, og dette skal etterfølges også ute på reise. Reiselederne kan i stor grad bidra til dette ved å tilrettelegge for nok mat, nok søvn og gode sosiale forhold. Trenerne har først og fremst et sportslig ansvar, så en god dialog mellom reiseledere og trenere er viktig. Dersom en trener er reiseleder, må han/hun dekkes opp med støtte på oppgaver som er utenomsportslige.

1. På alle reiser i regi av klubben, skal det utpekes en ansvarlig reiseleder som har overordnet
myndighet fra avreise til hjemkomst. Det må avklares før avreisehvem som skal være ansvarlige
reiseledere på reiser til stevner, treningsleirer og konkurranser. Om det settes opp flere reiseledere,
blir disse enig seg mellom om eventuell fordeling av arbeidsoppgaver.

2. Alle barn under 10 år skal ha følge av foresatte eller annen foresatt dersom reisen innebærer
overnatting. Det kan settes avtaler med annen forelder om å overdra dette ansvaret. Dette skal være
skriftlig inngått på forhånd og overlevert klubben.

3. Alle foreldre som deltar på reisen, skal bistå reiseledere om dette er nødvendig.

4. På reiser til utlandet skal alle barn under 12 år ha med foresatt. Er det første gang noen mellom 12
og 13 år deltar i utlandet skal foresatte være med, selv om barnet er over 12 år.

5. Reiseleder har det overordnede ansvaret for at reisen foregår etter de retningslinjer klubben har
bestemt, og skal sammen med trenerne bidra til trivsel for alle deltakerne. Ha verdigrunnlaget til
klubben i bakhodet, og jobb for å implementere verdiene på tur.

6. Reiseleder rapporterer til styreleder i følgende saker: Overgrepssaker. Ulykke med personskader.
Dødsfall blant klubbens medlemmer. Økonomisk utroskap. Klare brudd på det klubben ønsker å stå
for. Andre saker som kan medføre spesielle medieoppslag, eller oppmerksomhet fra det offentlige.

7. Reiseleder har ansvar for at alle utøverne er med til enhver tid.

8. Reiseleder påser at nødvendig informasjon blir gitt til deltakerne underveis.

9. Reiseleder påser at all bagasje er med. De yngste deltakerne kan trenge bærehjelp av noen eldre.

10. Reiseleder skaffer seg oversikt over stedet og gir beskjed om hvor deltakerne skal sove,
sanitærforhold og hvor man skal spise.

11. Tidspunkt for måltider avtales med trenerne i forhold til stevnetider. Reiseleder legger best mulig
til rette for måltidene ut fra hvilken informasjon som er gitt på forhånd og de kjøkkenmuligheter som
er tilgjengelige.

12. For enkelte turer må tørrmat, saft, engangskopper, bananer, rosiner etc. kjøpes inn på forhånd.
Dette er reiseleders ansvar.

13. Reiseleder er ansvarlig for å fremskaffe informasjon om spesielle preferanser på mat, og se til at
det er muligheter for halal-mat eller andre spesielle forhold tilknyttet til mat. f.eks. allergi.

14. Reiseleder(e) er også heiagjeng og oppmuntrer under stevnet. Trener har full konsentrasjon om
de som til enhver tid konkurrerer. Reiseleder bør håndtere alle utenomsportslige spørsmål, sosiale
konflikter, hodepine etc. underveis.

15. Oppmøte til øvelsene er den enkelte utøvers og treners ansvar.

16. Tilstrekkelig søvn er essensielt for å kunne yte godt. Det bør legges til rette for at også de yngste
får nok søvn. Reiseleder i samarbeid med trenerne er ansvarlig for at leggetid og ”stille-tid”
formidles. De eldste kan gjerne ha senere tidspunkt enn de yngste.

17. Ved hjemkomst må reiseleder sjekke at hver enkelt blir hentet på riktig sted og til rett tid.

18. Reiseleder i samarbeid med kommunikasjonsansvarlig koordinerer reiserapport med bilder og
tekst som kan legges ut på hjemmesiden.

19. Krav om utlegg som reiseutgifter, innkjøp mv. leveres til kasserer etter turen sammen med
originale kvitteringer og om nødvendig et kort regnskap. Om du er usikker på hvordan du skal føre et
kort regnskap, kan gruppeleder bistå med forklaring på dette før turen.

20. Foreldre er ansvarlig for å informere reiseleder om medisinering som utøvere trenger hjelp til.

21. For enkelte utøvere er dette kanskje deres første stevne eller deres første reise uten foreldrene.
Enkelte kjenner kanskje heller ikke de andre barna særlig godt. Reiseleder må være spesielt
oppmerksom ovenfor disse barna. Jobb etter klubbens verdier om å skape mangfold og glede, og
skap et ekstra godt miljø for disse utøverne.

22. Reiselederne skal ha med nødvendig utstyr til å kunne gjøre en umiddelbar førstehjelpsinnsats . I
konkurransehaller og på turneringer er det hallen/stevnearrangør som har hovedansvar for
medisinsk hjelp, men vi skal likevel ha beredskap til en første innsats.

23. All bruk av rusmidler er forbudt i samvær med barn og ungdom. Se egne retningslinjer. Brudd
rapporteres til styret. Alle ansvarspersoner som er med på reise har et ansvar om å rapportere dette
til styret, ikke bare reiseleder.

Ønker du å laste ned retningslinjene på pdf, klikk her.