Forhistorien

Før jul i 1966 flyttet de første beboerne inn i Haugerud Borettslag, og rundt Haugerud Gård vokste etter hvert en ny drabantby frem. Når en vet at en måtte ha to barn for å få leilighet i Haugerud borettslag, forstår en at behovet for aktiviteter snart meldte seg for å få barn, ungdom og foreldre til å trives i sitt nye miljø.

Idretten er da et godt verktøy å ta i bruk. Dette var tillitsmannsutvalget i Haugerud Borettslag med leder Per A. Knobelauch, klar over og opprettet en idrettskomité. Komiteen med Rolf E. Halvorsen og Svenn Wenner i spissen samlet gutter i yngre aldersklasser til fotballtrening under ledelse av ivrige foreldre. Drakter ble innkjøpt og lagene fikk navn etter engelske toppklubber.

Orienteringsgruppe ble også opprettet under ledelse og trening av John Moe.

Da borettslaget ble konstituert nedla komiteen sitt arbeide. En del av de mest aktive foreldrene dannet en arbeidsgruppe for å undersøke mulighetene for å danne et idrettslag.

Ettersom det gikk flere fotballag ”på gress” ble det høsten 1970 besluttet å melde på lag i de yngre klassene til fotballserien 1971. Fristen for påmelding var 1.desember og måtte gjøres av en klubb tilknyttet Norges Idrettsforbund. Tiden var knapp, så et interimsstyre stiftet Haugerud IF den 26.november, søkte om opptak i Norges idrettsforbund og fikk meldt på lagene innen fristen.

Arbeidsgruppen forsatte i begynnelsen av 1971 med å tilrettelegge for et bredere grunnlag for klubben. Løpesedler ble lagt i postkassene i distriktet, der interesserte ble invitert til å være med å bygge opp Haugerud IF. Tore Granerud var en av de interesserte og ble straks tilbudt å velge seg et verv i det nye styret. Han valgte kasserervervet, da han hadde erfaring fra annen foreningsvirksomhet som kasserer. Et meget godt valg av interimsstyret – da Tore i 2017 fremdeles er aktiv og har tillitsverv i badmintongruppen!

I mars 1971 ble beboerne i distriktet innkalt til klubbens første generalforsamling. Forsamlingen ga bred støtte til interimstyrets arbeid, og Haugerud IF var dermed kommet inn i ”ordnede former”.