Områdeløft Trosterud/Haugerud

Et «områdeløft» er en arbeidsmetode som innebærer en satsing over 6-7 år på å forbedre både de fysiske og de sosiale forholdene i et avgrenset geografisk område. Dette har vært en mye brukt arbeidsform i de ti første årene av Groruddalssatsingen, og det vil bli videreført i den nye satsingen 2017-2027. Områdeløft har allerede gitt gode resultater andre steder i bydelen vår, f.eks. på Furuset og på Lindeberg.

Seksjonssjef Halvor Voldstad i Bydel Alna orienterer om det kommende Områdeløftet på et folkemøte på ungdomsskolen i en tidlig fase.
Seksjonssjef Halvor Voldstad orienterer om det kommende Områdeløftet på et folkemøte på ungdomsskolen i en tidlig fase.

Etter et par års forarbeid er det fra 2017 igangsatt et «Områdeløft Trosterud/Haugerud». Det vil komme midler til kjernevirksomheten fra den nye Groruddalssatsingen og fra Bydel Alnas egne budsjetter. Men en viktig del av arbeidet blir å skaffe eksterne midler til større konkrete prosjekter innenfor områdeløftet. Verdensparken på Furuset er et godt eksempel på et stort prosjekt som er realisert på denne måten.

Det er Bydel Alna som er «prosjekteier» for Områdeløftet, dvs. den som formelt er ansvarlig for styrings og gjennomføring. Ingvild Eielsen Risnes er engasjert som prosjektleder på heltid for områdeløftet. Etter hvert blir det aktuelt å etablere et kontor og en møteplass for områdeløftet i nærmiljøet, slik Lindeberglokalet har fungert som samlingspunkt for deres områdeløft.

Bydel Alna har opprettet en Styringsgruppe for områdeløftet, som har vært i gang med forarbeidet noen måneder allerede. Monique Nyberget Hiller (AP) er  styringsgruppas leder, mens Tore Syvert Haga (SV) er nestleder. For øvrig er disse oppnevnt som medlemmer for å representere bredden i sivilsamfunn og befolkning i området vårt: Aina Sprauten (Café MementoVivere), Linda Vasaasen (Foreningen Dr. Dedichens grønne torg), Per Kristian Løken (Haugerud og Trosterud vel), Dag Endal ( Haugerud IF), Jon Terje Bekken (FAU Trosterud skole) og Shaista Riaz (Bydelsmødrene).

Medvirkning fra innbyggere og frivillige organisasjoner blir et viktig element i gjennomføring av Områdeløft Trosterud/Haugerud. Prosjektet skal gjennomføre tiltak som befolkningen mener kan gjøre nærmiljøet og levekårene på Haugerud og Trosterud bedre. Derfor blir det viktig å ha åpne kanaler til ønsker og ideer fra den enkelte beboer.

Allerede for to år siden startet Bydel Alna med innsamling av ideer til hva som kan bli bedre hos oss. Det ble gjennomført folkemøter, kafe-samtaler og idédugnader, og arkitektfirmaet Eriksen og Skajaa laget en «sosiokulturell stedsanalyse» etter en mengde samtaler med lokale folk. Eller sagt på en enklere måte; en rapport om hvordan vi opplever at det er å bo på Haugerud og Trosterud.

I fortsettelsen vil det bli brukt tilsvarende metoder for hele tida å samle inn nye ønsker og ideer fra oss som beboere. Det nystartede Samarbeidsrådet Trosterud/Haugerud vil bidra til å trekke befolkningen med i Områdeløftet.

Hva kjennetegner området vårt?

Områdeløftet skal ta utgangspunkt i de eksisterende levekårene i det som kalles Delbydel Trosterud, som omfatter Trosterud, Lutvann og Haugerud. Her er noen nøkkelfakta:

  • Det bodde 8790 personer i delbydelen pr. 1.1.2014. Trosterud er den delbydelen i Bydel Alna som har kraftigst vekst i befolkningen siden 2001 (21 %).  Andelen barn og eldre er høyere enn i Oslo generelt. 62 % av befolkningen i delbydelen har innvandrerbakgrunn (Alna: 50 %, Oslo 31 %).  Blant barn under 16 år er 58 % norskfødte av innvandrerforeldre, mens 10 % har selv innvandret.
  • Andelen lavinntekthusholdninger (etter OECD-definisjonen) er noe høyere i Trosterud delbydel enn gjennomsnittet for Alna.
  • Når det gjelder husholdninger med barn under 17 år, skiller Trosterud, Furuset og Lindeberg seg ut blant delbydelene med en høyere andel lavinntekthusholdninger enn gjennomsnittet for bydelen.
  •  I over 20 % av husholdningene (med personer til og med 66 år) utgjør overføringer fra stat og kommune mer enn halvparten av inntekt før skatt.  (Oslo: 15 %).
  • Andel sysselsatte beboere i delbydelen ligger noe under gjennomsnittet for Alna og Oslo som helhet, men det er vesentlig forskjell på sysselsettingsandelen blant menn og kvinner. Blant kvinner er sysselsettingsandelen lavere enn gjennomsnittet for Bydel Alna i samtlige grunnkretser.
  • Andelen med grunnskole som høyeste utdanning er noe høyere i delbydelen enn generelt for Alna og Oslo for øvrig. Andelen trangbodde husholdninger er lavere enn for delbydelene Furuset og Lindeberg, men likevel høyere enn gjennomsnittet for Alna.

(Kilde: Programplan for områdeløftet)