Politiattester

Alle ansatte og frivillige over 15 år som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (opptil 18 år) eller mennesker med utviklingshemming, skal framskaffe politiattest.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

I klubbens hovedstyre er det valgt én person til å være ansvarlig for politiattester. Noen av gruppene har fått delegert ansvar for å håndtere politiattester.

Når klubben får nye trenere eller ledere med ansvar for mindreårige eller utviklingshemmede, skal man så snart som mulig igangsette arbeidet med å skaffe politiattest. Ansvaret for at dette blir gjort, ligger hos ansvarlig leder for gruppa eller prosjektet. Det praktiske arbeidet gjøres av politiattest-ansvarlig i hovedstyret.

Slik gjør vi det:

  1. Klubben fyller ut et skjema som bekrefter at vedkommende har behov for politiattest og hvilken rolle og hvilket ansvar vedkommende har i klubben. For å fylle ut korrekt, må klubben ha personnummer på søkeren (ikke bare fødselsdato)
  2. Treneren eller lederen søker selv politiet om politiattest og legger ved bekreftelsen fra Haugerud IF. Se lenke nedenfor. Man må ha band-id for å kunne søke.
  3. Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.
  4. Den som har fått politiattest, viser attesten for den ansvarlige i klubben/gruppa, som skal notere at attest er vist.Haugerud IF skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn. Normalt skal ny politiattest skaffes og vises fram hvert tredje år, men pga. kapasitetsproblemer hos politiet, skal man for øyeblikket bare levere attest for nye trenere og ledere.

    Her er forklaring av ordningen med politiattester fra Norges idrettsforbund.

    Her er orientering om unntaket som gjelder fra regelen om ny attest hvert tredje år.

    Her er skjemaet som Haugerud IF skal fylle ut til den som skal søke.