Uønskede hendelser – hva skal man gjøre

Haugerud IF har klare retningslinjer for hvordan alle i og rundt klubben kan forebygge at man opplever uønskede hendelser på klubbens aktivitet. Vi vil at alle skal oppleve våre aktiviteter som trygge og hyggelige fritidsmiljøer.  Da er det ikke plass til oppførsel som utsetter andre for uønskede opplevelser, Dette omfatter alt fra stygg språkbruk og negativ omtale til alvorlige fysiske eller seksuelle overgrep.

Vi har heldigvis veldig få slike tilfeller, men det er viktig at man vet hvordan man skal håndtere situasjoner hvis de skulle oppstå, enten at man blir utsatt selv eller opplever at andre blir det. Alvorlighetsgraden avgjør hva som er riktigst å gjøre.

Her kan du varsle klubben om en uønsket hendelse.

Respektløs oppførsel eller språkbruk (trakassering)

Hvis du blir utsatt for eller blir vitne til oppførsel eller språkbruk som er respektløs, diskriminerende eller krenkende, anbefaler vi å følge disse rådene:

 • Vi prøver å løse konflikter på lavest mulig nivå, det vil si mellom dem det gjelder, så sant det er mulig.
 • Grip tak i saken med det samme. Kan en konflikt løses der og da, er det mange gevinster ved dette. Men man må se an situasjonen. Om man har klage på f.eks. en trener, tar man ikke dette opp midt under en trening og med barn og foreldre til stede. Husk hva du hørte/så og snakk med vedkommende ved første anledning på tomannshånd. Legg fram din «klage» på en rolig, saklig og konkret måte.
 • Hvis det ikke passer å ta saken på direkten eller mellom deg og vedkommende, bring saken videre til et høyere nivå i klubben. Det kan være lagleder eller en trener, gruppeleder for den aktuelle idretten, hovedstyret, daglig leder eller styreleder i klubben.
 • Hvis en sak ikke lar seg løse direkte med vedkommende som er anklaget, husk å notere dine opplevelser og refleksjoner slik at du har noe å legge fram når du går videre med saken.
 • Hvis du opplever at en henvendelse til et høyere nivå ikke blir hørt eller tatt på alvor, har du rett til å gå videre oppover i klubben for å få en seriøs vurdering av din klage.
 • På klubbens hjemmesider https://haugerudif.no/skjema-for-varsling-om-uakseptabel-hendelse/  er det en varslingsfunksjon som du kan bruke for å sende melding til klubbledelsen. Du kan også sende e-post til daglig leder Thor Olav Tvedt Delgado-Rodriguez – totvedt@live.no – eller ringe ham på 910 08 666.
 • Om nødvendig vil daglig leder ta opp saken med klubbens beredskapsgruppe der det sitter to styremedlemmer i tillegg til daglig leder.
 • Vær forberedt på at det kan bli nødvendig å innkalle «partene» til et eller flere møter for å bringe klarhet i saken og finne en løsning. Klubben vil ikke involvere flere i dette enn absolutt nødvendig, av hensyn til både klager og den som blir anklaget.

Trakassering er handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende. For å regnes som trakassering må det oppleves som urimelig og uønsket av den som utsettes for det.

Fysiske eller seksuelle overgrep mot barn eller voksne

Seksuell trakassering er uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom. Seksuell trakassering kan være alt fra seksuelle kommentarer om kropp og utseende, til simulering av seksuelle bevegelser, klåing, tafsing, berøring til overgrep.

Reglene som gjelder for seksuallovbrudd (herunder seksuelle overgrep og voldtekt) står i straffeloven kapittel 26.

Om du blir vitne til eller har klar mistanke om at overgrep blir begått på aktiviteter i regi av idrettslaget:

 • Notér ned noen korte punkter om det du har sett slik at du husker og kan gjengi det etterpå.
 • Meld fra til klubben gjennom varslingsmuligheten på hjemmesidene: https://haugerudif.no/skjema-for-varsling-om-uakseptabel-hendelse/
 • Daglig leder i klubben (ansvarlig for beredskapsgruppen) vil ta kontakt med deg for å få informasjon om hendelsen. Informasjonen vil bli behandlet konfidensielt
 • Daglig leder vil holde kontakten med deg slik at du har noen å rådføre deg med. Har du behov for profesjonell hjelp (samtalepartner, krisehjelp osv), vil klubben hjelpe deg med å skaffe kontakter.
 • Klubben vil varsle politi eller barnevern med en bekymringsmelding om saken. Det er verken din eller klubbens oppgave å drive etterforskning eller konfrontere den som er mistenkt for overgrep.
 • Er det snakk om en akutt situasjon, vil varsel bli sendt videre umiddelbart.
 • Vær forberedt på at du kan bli kontaktet av politi eller barnevern for å gi mer informasjon om hendelsen eller om dine mistanker.
 • Klubben vil be om råd fra politi eller barnevern om hvordan man evt. skal gi informasjon til andre barn og voksne i gruppa der hendelsen har skjedd.
 • Beredskapsgruppen vil orientere styret for Haugerud IF i etterkant om det som har skjedd, men uten å dele mer informasjon enn nødvendig.

Her kan du laste ned denne teksten som et pdf-dokument.