Enighet i bystyret: Skolestart 2023 på Haugerud

Gode nyheter fra kulturkomiteen i bystyret. Komiteen ber om raskt tempo i det nye utbyggingsprosjektet på Haugerud slik at anleggene kan stå klare til skolestart høsten 2023. – En fantastisk nyhet, sier nestleder i Haugerud IF, Thomas Dahl, og bruker et bilde fra fotballbanen. – For oss som har arbeidet med å drive fram denne saken, er dette som å kline ballen i krysset fra midtbanen.

Bystyret har fått både skolebehovsplanen og Planprogram Trosterud Haugerud til behandling. Begge dokumentene bekrefter at det nå skal bli nye skole-, idretts- og kulturanlegg på Haugerud. Men uten å sette mål for når anleggene skal stå ferdig. Dette er nå avklart ved at kultur- og utdanningskomiteen i bystyret har bedt om at målet er å ha anleggene klare til høsten 2023.

–  Dette er ambisiøst, men fullt mulig, kommenterer en glad leder av FAU på Trosterud skole, Jon-Terje Bekken. – Denne politiske enigheten, sammen med målet om at det ikke skal bli nedetid for skole og idrett, gjør at vi nå har en veldig god plan å gå etter. Vår rolle som lokale aktivister blir å sørge for at framdriftsplanen blir holdt i praksis.

Det var Høyres bystyrerepresentant, Grete Horntvedt (bilde t.v.) , som plukket opp hansken i et brev som FAU Trosterud og Haugerud IF sendte til bystyret rett før skolebehovsplanen.  Sammen med Venstre formulerte hun en merknad fra kultur- og utdanningskomiteen med ordlyden «Komiteen mener skolene bør realiseres så raskt som mulig, og helst innen 2023». Dette sluttet Arbeiderpartiet seg til, også øvrige partier, slik at en enstemmig komité nå støtter merknaden.

I et innlegg i bystyret under behandlingen av 2019-budsjettet ga Grete Horntvedt ros til Etat for eiendom og byutvikling for å ha gjort en strålende jobb med å spille på lag med innbyggerne. – Nå gjelder det å komme i gang med oppstartsmøte med Plan- og bygningsetaten. Her har byrådet en jobb å gjøre. Høyre kommer til å følge nøye med på dette.

Horntvedt sier at hun ble overbevist av det lokale engasjementet på Haugerud/Trosterud. – Vi vet at skolene på Haugerud trenger å fornyes og at det eneste fullgode alternativet er å bygge nytt. Nå kan vi få skolebygg som er i tråd med dagens undervisningsmetoder og krav til inneklima, blant annet. Nå må byrådet sørge for at Utdanningsetaten og Undervisningsbygg setter fart i arbeidet med en oppstartskonferanse slik at planene om skolestart i 2023 ikke blir forsinket helt fra begynnelsen.

–  Nå kan vi juble, sier Thomas Dahl i Haugerud IF. – Innbyggerinitiativet har blitt hørt – to ganger til og med. Først da kommunens etater gjorde innbyggerforslaget til sitt eget. Og nå ved at bystyret understreker et klart mål om skolestart i 2023. Vi byttet slagord da det ble klart at forslaget fra Innbyggerinitiativet ville bli valgt som den endelige løsning. “Haugerud – kom i gang!” ble avløst av “Skolestart 2023”.  Det nytter å engasjere seg!

Skissen nedenfor antyder hvordan “nye Haugerud” kan bli, men detaljene er ikke fastlagt. Utforming av bygg og anlegg , samt detaljert plassering, er tema for neste etappe i Planprogrammet.