Samarbeidspartnere

Haugerud IF har et nært samarbeid med en rekke offentlige og frivillige instanser, som alle bidrar til at klubbens idrettstilbud blir styrket. Vi lister dem her i all korthet. Det er lagt inn lenker til deres respektivehjemmesider i overskriftene.

Oslo Idrettskrets

HIF har en dialog med idrettskretsen om anleggutvikling, klubbutvikling, drift av Åpen hall og Sommerpatruljen, og andre prosjekter. Kretsen fordeler økonomisk støtte fra kommunen til idrettslag, inkludert Haugerud IF.

Bydel Alna

Bydelen og HIF har signert en samarbeidsavtale med formål å videreutvikle Haugerud IF som idrettsklubb og aktør i lokalsamfunnsutviklingen på Trosterud/Haugerud, i samarbeid med Bydel Alna.

Bydel Alna har støttet HIF med prosjektmidler gjennom mange år, noe som har gjort mulig for klubben å forbedre både anleggene og aktiviteten. Bydelen er også ansvarlig for det kommende Områdeløft Trosterud/Haugerud der kommune og frivilllighet skal gå sammen om å utvikle både det sosiale og det fysiske miljøet i området vårt. HIF blir en av mange bidragsytere til Områdeløftet, og HIFs leder Dag Endal sitter i styringsgruppa for prosjektet.

Bymiljøetaten i Oslo kommune

Bymiljøetaten i Oslo kommune (BYM) er eier av hele området der Haugerud idrettspark ligger. BYM har også ansvar for drift av Haugerudhallen på kveldstid og i helegen.

Haugerud IF har signert avtaler med BYM som gir klubben det daglige driftsansvaret for både hallen, fotballbanen og resten av idrettsparken. BYM var prosjektleder da Haugerudbanen ble rehabilitert sommeren 2016.

Samarbeidsrådet Trosterud/Haugerud

Samarbeidsrådet er en møteplass for alle beboere i området rundt Haugerud, Trosterud og Lutvann.Alle borettslagene er tilsluttet rådet, i tillegg til en lang rekke frivillige organisasjoner og foreninger. Rådet skal holde beboerne informert om og involvert i utviklingen av nærmiljøet, bl.a. gjennom å bidra til beboermedvirkning i Områdeløftet og i utvikling av det kommende Planprogram for området mellom Haugerudsenteret og Lutvann.

Dag Endal er leder for styringsgruppa for Samarbeidsrådet, som representant fra Haugerud IF.

ISU Alna

Idrettens Samarbeidsutvalg (ISU) i bydelene er idrettens lokale talerør overfor bydelens politikere og administrasjon. Videre er det et samarbeidsorgan for i idrettslagene i bydelen. Haugerud IF hører til ISU Alna og er representert ved Erland Vestby.

Torshov Sport og Nike

Haugerud IF har en samarbeidsavtale med Torshov Sport og Nike om levering av idrettsutstyr og profilering av klubben. Se egen side om dette.