Haugerud IF: Årsmøte med fokus på idrettens samfunnsansvar

Idrettens samfunnsansvar var tema da Haugerud IFs årsmøte ble holdt 28. mars, presentert av Magne Brekke, generalsekretær i Oslo idrettskrets. Monir Rfifi ble valgt inn som nytt styremedlem og ungdomsrepresentant i styret.

Magne Brekke (bildet til høyre) fra Idrettskretsen åpnet Haugerud IFs årsmøte på klubbhuset med å forklare hvorfor idretten i Oslo nå skal prioritere å inkludere flere barn og unge ved å holde kostnadene nede, tilby et bredere spekter av aktiviteter og samarbeide med andre. Kretsen har igangsatt et prosjekt «Idrett for alle» der det blir satt inn ressurser i form av folk, kunnskap og penger i noen utvalgte idrettslag og områder i byen.

Presentasjon Idrettens samfunnsansvar – Magne Brekke – Oslo idrettskrets

En av grunnene til at dette temaet ble valgt til HIFs årsmøte, er at Haugerud IF er blitt valgt ut som en av ni foregangsklubber av Idrettskretsen. De kommende årene skal Haugerud IF prøve ut modeller for å engasjere flere barn og unge i fysisk aktivitet. – De første aktivitetene er allerede i gang, kunne styreleder Dag Endal fortelle da årsmelding for 2018 ble gjennomgått.

Et viktig steg for utvikling av klubben ble tatt da årsmøtet valgte inn Monir Rfifi som nytt styremedlem med ansvar for mobilisering av ungdom. Etter hvert som «Unge leder»-kursene nå resulterer i et økende antall unge fra Trosterud og Haugerud som har fått lederskolering, er det viktig å tilby dem å engasjere seg lokalt. Monir skal være en nøkkelperson i dette. Monir har vært leder i Åpen hall i sju år og kjenner veldig mange av barn og unge her i nærmiljøet.

Bildet til høyre viser Monir Rfifi sammen med tre som ble gjenvalgt til klubbens arbeidsutvalg; Eva Bakke, Eva Theodorsen og Dag Endal. For øvrig sitter Thomas Dahl og Trond Dahl i AU for en ny periode.

Årsmeldingen som ble lagt fram, viste at 2018 ble et veldig aktivt år for Haugerudidretten. Det aller viktigste som skjedde, var gjennomslaget for et godt forslag til utbygging av nye skoler og idrettsanlegg på Haugerud. Klubben har jobbet med dette et par tiår, og forslaget som bystyret nå skal vedta, beskrives i årsmeldinga som «historisk» både for klubben og lokalmiljøet.

Her kan man laste ned dokumenter fra årsmøtet:

Medlemstallet i klubben ved utgangen av 2018 ble omtrent som ved forrige årsskifte; 1.020 mot 1.060 året før. Haugerud IF er etter hvert også en stor virksomhet i økonomisk betydning. Årsregnskapet for 2018 viste en omsetning på rett oppunder fem millioner kroner. I denne forbindelse ble Bydel Alna og Oslo idrettskrets takket for den økonomiske støtten som de har gitt til utvikling av klubben.

Magne Brekke tok i sin innledning utgangspunkt i at idrettsbevegelsens oppgave er å gi alle som ønsker det, en mulighet for å drive idrett ut fra egne ønsker og behov. Mange stenges ute fordi kostnadene for å delta er for høye. Brekke viste til at den offentlige støtten til idretten i Oslo har økt kraftig over en 30-årsperiode, men at man samtidig har sett at driftskostnadene pr. medlem har steget. Nå er utfordringen å gi rimelige tilbud til flere og mer et mer variert tilbud.

Brekke viste også tall som forteller at flere og flere er med i idretten, at deltakelsen blant jenter øker og at ungdom generelt i dag trener mer enn tidligere. Men sosiale forhold spiller inn på deltakelsen. Ungdom fra høyere sosiale lag, og med idrettsinteresserte foreldre, deltar mer i organisert idrett enn unge som vokser opp med færre ressurser hjemme.

Generalsekretæren i Idrettskretsen avsluttet sitt innlegg med å si at han tror på idrettslaget. Identitet og tilhørighet er kritiske suksessfaktorer for et godt nærmiljø, og idrettslagene fungerer som lim i mange nærmiljøer, bygd på frivillighet og med et perspektiv som strekker seg bortenfor trening og kamper.