Her kan du se hva som ble sagt på idéverkstedet om Områdeløftet

Den 23. mars møttes beboere, organisasjoner og Bydel Alna til idéverksted for det såkalte "Områdeløft Trosterud Haugerud". Målet var å få fram ideer til hvordan lokalmiljøet vårt skal gjøres til et enda bedre sted å bo. Nå er rapportene fra møtet klare, laget av Bydel Alna. Se rapportene her!

Rundt 50 personer stilte på idéverkstedet for Trosterud og Haugerud, som ble arrangert av Bydel Alna den 23. mars. På møtet ble det første orientert om hva et “områdeløft” kan være, med eksempler fra tilsvarende satsinger på Furuset og Lindeberg. Deretter ble alle deltakerne invitert til på komme med sine ønsker for framtida, i grupper og i plenum.

Gruppearbeid tre damer 600p.jpgHer er to rapporter som oppsummerer det som kommer fram. Bydel Alna hilser og takker alle som bidro med innspill!

Referat ideverksted Haugerud Trosterud.

Innspill i kafédialog etter tema.

Bydel Alna inviterer til å ta kontakt dersom det er spørsmål eller innspill. Charlotte Sætre, mobil 45 46 40 59 og e-post charlotte.satre@bal.oslo.kommune.no

Hva har skjedd så langt i arbeidet med en eventuell områdesatsing på Trosterud/Haugerud?

Det er bydelsutvalget i Alna som i november 2014 har vedtatt at bydelen skal undersøke behov og mulige innfallsvinkler for et eventuelt områdeløft i delbydel Trosterud. Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo jobber med en langsiktig plan for området. Bydel Alna og Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) arrangerte et informasjonsmøte 24. februar om hva en områdesatsing på Trosterud og Haugerud kan innebære og hvordan EBY jobber for langsiktig utvikling av området.

Gruppearbeid 600p.jpgI februar gjennomførte Eriksen Skajaa arkitekter en stedsanalyse for området på oppdrag fra EBY. I mars ble beboere, organisasjoner og tjenester invitert av Bydel Alna til et idéverksted for tiltak det er behov for i området. Deres innspill og ideer blir tatt med videre når Bydelen ser på mulighetene for å starte en områdesatsing på Trosterud Haugerud.

Forarbeidet for en eventuell områdesatsing blir lagt fram for politikerne i Bydel Alna i juni. Bydelsutvalget vurderer hvordan saken tas videre.

Les mer om Bydel Alnas arbeid for å undersøke mulighetene for en områdesatsing på Trosterud og Haugerud i politisk sak fra bydelsutvalget i november 2014.