Planer for nye skoler og idrettsanlegg: Et kjempeskritt i riktig retning!

- Når innbyggerforslaget til nye skoler og idrettsanlegg på Haugerud nå blir anbefalt av Oslo kommunes Planforum, feirer vi dette som en stor seier. Samtidig gratulerer vi både Eiendoms- og byfornyelsesetaten og oss selv, foreningene på Haugerud/Trosterud, med en god medvirkningsprosess, sier Haugerud IFs nestleder Thomas Dahl.

Det har lenge vært snakk om de nye skolene og idrettsanleggene som skulle bygges på Haugerud, en gang i framtida. Det er fortsatt noen år til de kommer, men vedtak i Oslo kommunes Planforum i slutten av mai bringer de nye anleggene nærmere i tid. – Dessuten får vi bekreftet at kommunen velger de løsningene som lag og foreninger og skoler har ønsket. «Innbyggerforslaget» som Haugerud IF var med å lansere før jul, helt i siste liten, blir nå definert som hovedalternativet i forslaget som Bystyret i Oslo skal behandle til høsten, sier Thomas Dahl. – Nå sikter vi mot Skolestart 2023!

Styrelederen i Haugerud IF, Dag Endal, kommenterer at det var nesten helt usannsynlig at et forslag som ble snekret sammen en kveld før jul i fjor, nå har seilt opp som løsningen som kommunens fagfolk anbefaler. – Vi følte at det måtte et nytt initiativ til for å oppnå de tre målene som var viktige for idrettslaget og mange andre: Rask oppstart av bygging. Null nedetid på skoler og idrettsanlegg. Sambruk av lokaler mellom skoler, idrett og kultur. Når dette nå er resultatet, er det julekvelden og 17. mai på én gang, mener HIF-lederen.

– Vi får en plassering av skoler og idrettsanlegg som til sammen vil gjøre området mellom Haugerudsenteret og Dr. Dedichens vei til et kraftsenter for utdanning, idrett og kultur, sier de to HIF-representantene. «Jokeren» i forslaget var å plassere ny idrettshall/aktivitetshus ned mot krysset Tvetenveien og Dr. Dedichens vei, der hvor parsellhagene nå ligger. Da kan hallen bygges uten at bruk av dagens hall og skoler blir forstyrret. Det som gjorde dette alternativet mulig, var at Trosterud Parsellhageforening og Dr. Dedichens Drivhus gikk sammen om å skape et større grønt område der hvor Drivhuset nå ligger.

Thomas Dahl understreker at det ikke bare er resultatet som det er grunn til å glede seg over for idrettslaget, framtidige elever og foreldre, de som skal jobbe i skolene og frivillige i lag og foreninger. – Også prosessen som har ledet fram til resultatet, har vært vellykket. Vi vil gi mye ros til Eiendoms- og byfornyelsesetaten i kommunen for måten de har gjennomført dialogen med lokalbefolkningen på. De har satset på utvidet medvirkning fra lokalsamfunnet og funnet metoder for å høre mange ulike stemmer, både fra barn, ungdom og voksne.

– Nå starter en ny etappe, der vi må ha to tanker i hodet samtidig. På den ene siden må vi holde trykket oppe mot politikerne i Rådhuset, som skal gjøre det endelige vedtaket i høst. På den annen side må vi som er lokale aktører forberede oss på å komme med mer konkrete forslag til hvordan hall, idrettspark og skoler skal utformes innenfor rammene som nå blir vedtatt, forteller Dag Endal. Skissen til venstre viser hvordan området og Allmenningen og idrettsanleggene KAN bli seende ut, men ingenting er bestemt på dette nivået enda.

– For Haugerud IFs del betyr dette at vi nå trekker inn de ulike gruppene våre som vet hva badminton, innebandy, dans, trim, tennis og fotball trenger av anlegg og hvordan de best kan utformes. Vi skal opprette en arbeidsgruppe internt i klubben, sammen med Norsk Judo og Jiujitsu Klubb, og denne gruppa skal ledes av Eva Sjue (bildet til høyre), sier Thomas Dahl. – Hun er en meget aktiv beboer i nærmiljøet, med nær tilknytning til idrettslaget, samtidig som hun har en faglig tyngde fra sitt arbeid i arkitektkontoret Felix. Med dette laget på plass fra høsten av, skal vi fortsette å levere godt begrunnede og konstruktive innspill til utforming av «nye Haugerud».

Dette er en sak med ikke bare én eller to vinnere. Her er det mange vinnere, ja bare vinnere. Lokalmiljøet på Haugerud og Trosterud er en vinner, som får et flott og nytt sentrumsområde med skoler og idrettsanlegg. Oslo kommune er en vinner, som har satset sterkt og dristig på medvirkning med befolkningen.

Lokale lag og foreninger er vinnere, med sitt engasjement i utviklingen av de nye anleggene. Og Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) er absolutt en vinner, som har gjennomført medvirkningsprosessen på en forbilledlig måte. Det er intet mindre enn oppsiktsvekkende at et innbyggerforslag som kommer inn så sent i en planprosess, får gjennomslag.

– En viktig grunn til gjennomslaget er at lokale krefter klarte å samle seg om et forslag som vil gi store gevinster til både de lokale skolene, til idretten og til kulturlivet. Vi vil takke alle dem vi har jobbet sammen med. I fellesskap klarte vi det, sier Dag Endal og sender en hilsen og takk til blant annet FAU ved Trosterud skole, Boost Haugerud, Dr. Dedichens Grønne Torg, Østre Aker og Haugerud menighet, Trosterud Parsellhagelag, Haugerud og Trosterud Vel og Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb.

Haugerud IF sender også en takk til Bydel Alna og Områdeløft Trosterud/Haugerud for god dialog, tillit som de viser idrettslaget og samarbeidet rundt konkrete aktiviteter i nærmiljøet.

Bildet underveiser noen av dem som har bidratt til at Innbyggerinitiativet nå seiler opp som løsning for nye skoler og idrettsanlegg på Haugerud. Bak fra venstre Sigmund Gulliksrud, Thomas Dahl, Roar Lütchke, Lars Marius Hestnes Olsen (EBY) og Per Kristian Løken. Foran fra venstre Jon-Terje Bekken, dag Endal og Carsten Schuerhoff.