Hovedstyret

Dette er klubbens høyeste organ mellom årsmøtene og ansvarlig for den samlede driften av klubben. Hovedstyret består av lederne for hver av gruppene, samt AU-medlemmene som er valgt av årsmøtet. Styret kan invitere observatører eller bidragsytere til møtene.

Lovpålagte oppgaver for styret:

 • Sette i verk årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak
 • Sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonene og en forsvarlig økonomistyring
 • Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte, i samsvar med de vedtakene som er fattet på årsmøtet eller i et overordnet organisasjonsledd
 • Etter behov oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for deres funksjon
 • Representere idrettslaget utad
 • Følge opp rutinene for politiattester

  Andre viktige oppgaver:

 • Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap
 • Påse at idrettens retningslinjer for aktiviteten i idrettslaget blir fulgt
 • Stå for idrettslagets daglige ledelse
 • Arbeidsgiveransvar for eventuelle ansatte
 • Legge frem innstilling til årsmøtet på kandidater til valgkomité
 • Oppnevne to personer som i fellesskap skal disponere idrettslagets konti, og sørge for at de er dekket av underslagsforsikring
 • Oppnevne eller engasjere regnskapsfører
 • Lage årsberetning fra styret til årsmøtet
 • Oppdatering av klubbhåndboka

  Hovedstyret møtes 4-6 ganger i året og behandler overordnede spørsmål for klubben og fellesoppgaver på tvers av gruppene.