Hovedstyret

Dette er klubbens høyeste organ mellom årsmøtene og ansvarlig for den samlede driften av klubben. Hovedstyret består av leder, nestleder og minst seks styremedlemmer, samt minst én vara. Styret blir valgt av årsmøtet hvert år. Styret kan invitere observatører eller bidragsytere til møtene.

Lovpålagte oppgaver for styret:

 • Sette i verk årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak
 • Sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonene og en forsvarlig økonomistyring
 • Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte, i samsvar med de vedtakene som er fattet på årsmøtet eller i et overordnet organisasjonsledd
 • Etter behov oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for deres funksjon
 • Representere idrettslaget utad
 • Følge opp rutinene for politiattester

  Andre viktige oppgaver:

 • Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap
 • Påse at idrettens retningslinjer for aktiviteten i idrettslaget blir fulgt
 • Stå for idrettslagets daglige ledelse
 • Arbeidsgiveransvar for eventuelle ansatte
 • Legge frem innstilling til årsmøtet på kandidater til valgkomité
 • Oppnevne to personer som i fellesskap skal disponere idrettslagets konti, og sørge for at de er dekket av underslagsforsikring
 • Oppnevne eller engasjere regnskapsfører
 • Lage årsberetning fra styret til årsmøtet
 • Oppdatering av klubbhåndboka

  Hovedstyret møtes 4-6 ganger i året og behandler overordnede spørsmål for klubben og fellesoppgaver på tvers av gruppene.