Idrettsgruppene

Den sportslige aktiviteten er organisert gjennom undergrupper i klubben. Opprettelse og nedlegging av grupper skal godkjennes av årsmøtet, og i neste omgang skal slike vedtak godkjennes av Oslo idrettskrets. Klubben blir da, via de aktuelle nye gruppene, innmeldt i det særforbundet i Norges idrettsforbund som har ansvar for idretten det gjelder.

Ved årsskiftet 2019-2020 har klubben disse godkjente gruppene:

•             Badminton
•             Cricket
•            Capoeira
•            Dans
•             Fotball
•             Håndball
•             Innebandy
•             Orientering
•             Sjakk
•             Tennis
•             Trim

Noen av aktivitetene i Haugerud IF, slik som basket, løping, Åpen hall og Unge ledere, er organisert som prosjekter eller at aktiviteten er direkte underlagt hovedstyret. Målet er at aktiviteter som blir permanente og i større målestokk skal opprettes som egne grupper.

Arbeidsfordelingen mellom klubben og undergruppene er som følger:

Område Klubben/hovedstyret Gruppene
Organisasjon Besluttende

Utøvende for fellestiltak

Markedsføring

 

Utøvende

 

Ledelse Hovedrammer

Lederutvikling

Konkretisering for egen idrett, basert på hovedlagets

planer

Sørge for nødvendig kompetanse blant tillitsvalgte/lagledere

Planlegging Overgripende planlegging Utviklingsplan for hele

klubben

 

Detaljplanlegging Utviklingstiltak i egen idrett/gruppe
Samfunnskontakt Kontakt til kommune, bydel, NIF, OIK

 

PR for egen virksomhet Kontakt til særforbund og særkrets
Trenere Felles verdier og regler.

Felles tiltak for utvikling av trenere

Rekruttere trenere

Utdanne, veilede og følge opp i egen idrett

Økonomi Enhetlig økonomi

Regnskapsførsel og revisjon for alle

Skaffe fellesinntekter

 

Drive egne aktiviteter i

balanse

Daglig økonomioppfølging

Skaffe egne inntekter

 

 

Gruppestyrene
Hver gruppe skal ha et gruppestyre som består av minst tre personer, inkludert én gruppeleder. Gruppestyrene er ansvarlig overfor årsmøtet i klubben for drift av sine respektive grupper, inkludert økonomistyring innenfor gitte rammer og for drift av eventuelle anlegg.

Gruppestyrene velges på årlige møter i gruppene i forkant av klubbens årsmøte og godkjennes på klubbens årsmøte.

Gruppene har delegert ansvar fra årsmøtet til å fastsette treningsavgifter og deltakeravgifter. Inntektene disponeres av gruppene selv og skal brukes til å drive gruppens aktiviteter i balanse.

Gruppestyret er ansvarlig for alle faglige saker som gjelder gruppens idrettsgren.  I idrettsfaglige saker som bare vedrører gruppen, handler gruppene selvstendig.

Gruppestyrene representerer klubben overfor særforbund og kretser i NIF og er ansvarlige for at klubbens forpliktelser blir fulgt opp.