Idrettsgruppene

Den sportslige aktiviteten er organisert gjennom undergrupper i klubben. Opprettelse og nedlegging av grupper skal godkjennes av årsmøtet, og i neste omgang skal slike vedtak godkjennes av Oslo idrettskrets. Klubben blir da, via de aktuelle nye gruppene, innmeldt i det særforbundet i Norges idrettsforbund som har ansvar for idretten det gjelder.

Ved årsskiftet 2019-2020 har klubben disse godkjente gruppene:

•             Badminton
•             Cricket
•            Capoeira
•            Dans
•             Fotball
•             Håndball
•             Innebandy
•             Orientering
•             Sjakk
•             Tennis
•             Trim

Noen av aktivitetene i Haugerud IF, slik som basket, løping, Åpen hall og Unge ledere, er organisert som prosjekter eller at aktiviteten er direkte underlagt hovedstyret. Målet er at aktiviteter som blir permanente og i større målestokk skal opprettes som egne grupper.

Arbeidsfordelingen mellom klubben og undergruppene er som følger:

Grupperådene
Hver gruppe skal ha et grupperåd som består av minst tre personer, inkludert én gruppeleder. Rådene er ansvarlige overfor årsmøtet i klubben for drift av sine respektive grupper, inkludert økonomistyring innenfor gitte rammer og for drift av eventuelle anlegg.

Grupperådene velges på årlige møter i gruppene i forkant av klubbens årsmøte og godkjennes på klubbens årsmøte.

Gruppene har delegert ansvar fra årsmøtet til å fastsette treningsavgifter og deltakeravgifter. Inntektene disponeres av gruppene selv og skal brukes til å drive gruppens aktiviteter i balanse.

Grupperådet er ansvarlig for alle faglige saker som gjelder gruppens idrettsgren.  I idrettsfaglige saker som bare vedrører gruppen, handler gruppene selvstendig.

Grupperådene representerer klubben overfor særforbund og kretser i NIF og er ansvarlige for at klubbens forpliktelser blir fulgt opp.