Økonomistyring

Det er hovedstyret som er formelt ansvarlig for økonomistyring i klubben mellom årsmøtene. Styret får dette mandatet gjennom valget på årsmøtet og gjennom budsjettet som årsmøtet vedtar. Fra 2020 vil årsmøtet vedta et samlet budsjett for hele klubben, ikke bare for hovedstyret slik praksis har vært tidligere.

Styret må da legge opp til rutiner og regler som sikrer at klubbens penger blir bruk

t til det som årsmøtet og vedtatte planer sier, at alle pålegg og regler fra det offentlige blir fulgt, og at man alltid har full kontroll på penger ut og inn, og at man disponerer klubbens verdier på en måte som er til beste for klubben og medlemmene.

I det daglige arbeidet er ansvaret for økonomistyring i undergruppene delegert til gruppene og de respektive grupperådene. De skal drive virksomheten innenfor budsjettrammene som årsmøtet har gitt.

Styret i idrettslaget har følgende ansvarsområder når det gjelder økonomi:

  • Styret skal sikre at det er en forsvarlig ansvarsdeling knyttet til regnskap og økonomistyring. Det skal utarbeides en fullmaktsmatrise og en tydelig rolleavklaring.
  • Styret skal utarbeide et realistisk budsjett.
  • Styret skal sikre at regnskapet føres fortløpende.
  • Styret skal sikre at klubben har en egen bankkonto.
  • Styret skal påse at det kreves to signaturer i banken.
  • Styret skal påse at klubben har tegnet underslagsforsikring.
  • Styret skal påse at klubben har valgt revisor eller engasjert revisor og kontrollkomité.

Ett av medlemmene i hovedstyret, Trond Dahl, har spesielt ansvar for å følge opp økonomien fra styrets side. Det daglige arbeidet er delegert til daglig leder, Thor Olav Tvedt Delgado-Rodriguez.

Kapital Regnskap v/ Balal Bhatti er engasjert som regnskapsfører og med ansvar for all lønnshåndtering. Alle inn- og utbetalinger for alle grupper og for alle bankkontoer går gjennom Kapital Regnskap og føres i det papirløse systemet PowerOffice. Det er tre personer som uavhengig av hverandre ser gjennom og godkjenner alle utbetalinger.

Unic revisjon v/ statsautorisert revisor Herman Olav Grøv er årsmøtevalgt revisor.

Klubben har et kontrollutvalg valgt på årsmøtet.