Utvalg og komiteer

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget velges på årsmøtet og består av leder, nestleder, kasserer, sekretær og det antall AU-medlemmer som årsmøtet velger.

AU leder virksomheten mellom møtene i hovedstyret, i tillegg til at hvert AU-medlem har definerte oppgaver.

AU holder møter når oppgavene krever det. Forøvrig består mye av AUs arbeid i oppfølging av saker mellom møtene.

Komiteer og arbeidsgrupper

Både AU og styret kan oppnevne arbeidsgrupper og komiteer til å ta seg av konkrete oppgaver eller følge viktige prosesser. Når dette skrives, har klubben en jubileumskomité i arbeid for å legge rammene for 50-årsjubileet. Denne komiteens mandat utløper når jubileet er over.

Vi har også en anleggskomité. Denne er oppnevnt av hovedstyret for å følge prosessen med bygging av nye idrettsanlegg og skoler på Haugerud. Den består av medlemmer fra alle gruppene som har interesser i de nye anleggene, samt fra samarbeidspartneren Norsk Judo og Jiujitsu Klubb. Komiteen vil arbeide så lenge det er behov for det.